You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AgaF (revision 2)EditAttach
 • Name: Agnieszka Fidos
 • Email: draco at astri.uni.torun.pl
 • Institute: UMK
 • Institue: Toru˝ Centre for Astronomy
 • Comment:

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.

WYKLAD MONOGRAFICZNY "KSZTALT WSZECHSWIATA"

Moje punkty do realizacji:

1) Dodac na wikipedii hasla(jeszcze nie wybralam)

2) Napisac pare slow o gwiazdach symbiotycznych GwiazdySymbiotyczne

3) Napisac pare slow o AgDra

4) Program obliczajacy orbite planety w dowolnej chwili czasu wykorzystujacy metody numeryczne:

a) MetodeEulera (przyblizenie pierwszego rzedu)

b) MetodeRungego-Kutty (przyblizenie czwtarego rzedu)

5) --------(jeszcze pomysle)

Edit | Attach | Print version | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 08 Jan 2005, AgaF
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback