You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>JakubMalinowski (revision 10)EditAttach
  • Name: Jakub Malinowski
  • Email: cozuchow at wp.pl
  • Institute: UDD (University of Donald Duck)
  • Comment:

http://www.swiat-herbaty.kawiarenka.pl/ - jakub sprawdz, juz cos jest...


'''Korona''' jest najbardziej zewnętrzną częścią atmosfery słonecznej, rozciągającej się miliony kilometrów od Słońce|Słońca, widzianą najlepiej podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Zadziwiającą cechą korony jest fakt, że jest ona dużo bardziej gorąca niż widoczne "zewnętrzne" części atmosfera słoneczna|atmosfery słonecznej (fotosfera ma w przybliżeniu temperaturę 6.000 K, podczas gdy korona ponad milion K). Choć temperatura korony jest tak wysoka to ze względu na małą gęstość, produkuje ona nieporównywalnie mniej światło|światła niż fotosfera. Ścisły mechanizm grzania korony nie jest jeszcze w pełni poznany, ale jest on prawie w całości spowodowany "wmrożeniem" materii w pole magnetyczne Słońca.

Podczas okresów małej aktywność Słońca|aktywności Słonecznej, aktywność korony sprowadza się mniej więcej do okolic równik|równikowych. Podczas wzmożonej aktywności, korona jest równo rozmieszczona nad rejonami równikowymi i biegun|biegunowymi, aczkolwiek w miejscach występowania plamy słoneczne|plam słonecznych jest ona najbardziej uwypuklona.

Zewnętrzne części korony (co za tym idzie materii słonecznej) są tracone w postaci wiatr słoneczny|wiatru słonecznego. Z koroną związane jest jeszcze zjawisko protuberancja|protuberancji, czyli pętli koronalnej materii podróżującej (pod wpływem pola magnetycznego) na zewnątrz Słońca z prędkością kilku milionów kilometrów na godzinę. Czas "życia" takiej protuberancji to kilka dni, temperatura jest niższa od otaczającej ją korony o ok. 10.000K, a gęstość jej jest kilkukrotnie wyższa.

Zobacz też: fotosfera, chromosfera.


Chromosfera to cienka warstwa atmosfery Słonecznej, rozciągająca się do wysokości 10.000 km nad fotosfera|fotosferą. Najniższe warstwy chromosfery mają temperaturę ok. 4.500 K, a jej temperatura wzrasta wraz z wysokością i osiąga ok. miliona kelwinów w warstwie przejściowej z korona|koroną. Za ten wzrost odpowiedzialne jest pole magnetyczne Słońce|Słońca.

Charakterystycznymi elementami chromosfery, są cinkie twory w kształcie cienkich "placów" świecącego gaz|gazu, które przypominają źdźbła ogromnego pola ognistej trawy wytastającej z fotosfera|fotosfery. Są to tak zwane spikule (bryzgi chromosferyczne). Zawarta w tym zjawisku materia powiązana jest najprawdopodobniej z granulami występującymi w fotosferze. Materia ta unosi się do szczytu chromosfery, a następnie po ok. 10 min. opada na fotosferę. Inną charakterystyczną cechą chromosfery są włókienka, poziome wiązki gazu podobne do spikul, ale żyjące dwa razy dłużej.


Edit | Attach | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r10 - 28 May 2004, MarcinLewandowski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback