You are here: Foswiki>Cosmo Web>WebPreferences>WimsHowToCalculate5Points (revision 2)EditAttach
<< WebHome


how wims points are calculated - po polsku

see - CosmoTeaching20102011

5.0 punkty zaliczenia na wims - jak jest obliczony

 • Możesz zdobyć aż do 5.0 punkty za ćwiczenia w wims:
  • 0.0 \le 5 \frac{ \sum_{i=1,n} x_i q_i^{0.3} }{n} \le 5.0 gdzie
   • x_i jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
   • q_i jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt q_i jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
  • równowalna sposoba liczyć:
   • home
    • My scores
     • Global average: ile over 5. Tutaj, ile jest ile punkty masz razem

-- BoudRoukema - 14 Mar 2011
Edit | Attach | Print version | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 11 Jul 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback