You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>MarcinLewandowski (revision 25)EditAttach

Moje propozycje na zaliczenie przedmiotu Metody Matematyczne Astronomi to:

  • Przeczytać książkę "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" Andrew Liddle (zrobione)

  • Przeczytać książkę "Kosmologia kwantowa" Michał Heller


Edit | Attach | Print version | History: r33 | r26 < r25 < r24 < r23 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r25 - 17 May 2004, MarcinLewandowski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback